អំពីបណ្តាញបញ្ញវន្តខ្មែរ Cambodia Academic Network (CAN)

No New Posts អំពីខែន About CAN

3 Posts
2 Topics

Last post by cancambodia
in Hello VOA today hosted b...
on October 15, 2013, 06:54:01 AM

No New Posts អត្ថបទប្រចាំខែរបស់ខែន CAN's Monthly Articles

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរំលែកគំនិតល្អៗជាធម្មទាន Thanks all members who have shared thoughtful monthly article

6 Posts
4 Topics

Last post by cancambodia
in Re: January Article by S...
on May 31, 2013, 01:28:14 AM

No New Posts សកម្មភាពជួយសង្គមរបស់ខែន CAN's charity activities

ជួយដល់ក្មេងៗនៅតាមជនបទសំរាប់ការសិក្សានិងកុមារអនាថា គឺជាបេសកកម្មចំបងគេ Help remote kids for education and unfortunate children are considered priority

0 Posts
0 Topics

No New Posts សិក្ខាសាលារបស់ខែន CAN's Seminars

បន្ទប់ផ្ទុកប្រវតិ្តសិក្ខាសាលាខ្លះៗ Random seminar profile

1 Posts
1 Topics

Last post by cancambodia
in ប្រសិទ្ធិភាពជាមេដឹកនាំ ឬ...
on June 16, 2013, 02:39:05 AM

ការពិភាក្សាទូទៅ General Category

No New Posts General Discussion

Feel free to talk about anything and everything in this board.

5 Posts
5 Topics

Last post by ceroc
in COMMITTEE FOR ELECTION R...
on November 25, 2016, 05:06:57 AM

No New Posts Think Piece

If you have your own "word", "proverb" or "popular inspiration", share with us here

2 Posts
2 Topics

Last post by Sophoan
in Quote from Steve Jobs
on March 23, 2013, 04:57:58 AM

ព្រះពុទ្ធសាសនា Buddhism

No New Posts ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ Khmer Buddhism

ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនិងការវិវត្តថ្មីៗ ការបដិបត្តិទូទៅរបស់ពុទ្ធបរិស័​ទខ្មែរ និងពិធីបុណ្យ-ទាន ផ្សេងៗ History of Buddhism in Cambodia, general practices of Khmer Buddhists and ceremonies or rites

1 Posts
1 Topics

Last post by Sophoan
in Coup détat of Tevta Year...
on April 16, 2013, 02:30:01 AM

No New Posts ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គម Engaged Buddhism

សិក្សាអំពីលទ្ធផលជាក់ស្តែងក្នុងការយកព្រះពុទ្ធធម៌មកអនុវត្តក្នុងសង្គមពិតៗ Study on empirical sources in applying Buddhism within the realistic society

1 Posts
1 Topics

Last post by cancambodia
in Buddhist Leadership Init...
on November 05, 2013, 03:13:25 AM

No New Posts ពុទ្ធធម៌សហសវត្សន៍ Modern Dhamma

ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គគឺទាន់សម័យជានិច្ច The teachings for Lord Buddha has been always up to date

3 Posts
3 Topics

Last post by cancambodia
in Buddhism and the Moderni...
on September 29, 2013, 05:34:14 AM

ភាសាខែ្មរ Khmer Language

No New Posts ភាសាខែ្មរបុរាណ Old Khmer

1 Posts
1 Topics

Last post by cancambodia
in 7th century inscription ...
on November 11, 2013, 01:49:18 AM

No New Posts ភាសាខែ្មរទំនើប Modern Khmer

0 Posts
0 Topics

No New Posts ភាសាខ្មែរវិភាគ Khmer Language Critics

3 Posts
2 Topics

Last post by cancambodia
in ទស្សន:អំពី សត្វឆ្កែ
on March 23, 2013, 01:10:58 AM

ការអប់រំ Education

No New Posts ប្រព័ន្ធការអប់រំព្រះពុទ្ធសាសនា Buddhist Education System

0 Posts
0 Topics

No New Posts Public Schools

1 Posts
1 Topics

Last post by cancambodia
in Child Labor and Child Sc...
on November 28, 2013, 01:36:15 PM

No New Posts Private Schools

0 Posts
0 Topics

No New Posts Higher Education

0 Posts
0 Topics

វប្បធម៌ខ្មែរ Khmer Culture

No New Posts Ancient Temples and Arts

1 Posts
1 Topics

Last post by cancambodia
in Khmer ancient traces in ...
on March 23, 2013, 02:31:17 AM

No New Posts Music and Art Performance

0 Posts
0 Topics

No New Posts Attitude Change and Critical Thinking

0 Posts
0 Topics

  • No New Posts
  • Redirect Board

បណ្តាញបញ្ញវន្តខ្មែរ<br>Cambodia Academic Network (CAN) - Info Center

Forum Stats Forum Stats

43 Posts in 30 Topics by 8 Members. Latest Member: Pheak
Latest Post: "COMMITTEE FOR ELECTION R..." ( November 25, 2016, 05:06:57 AM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

4 Guests, 0 Users

Most Online Today: 8. Most Online Ever: 224 (March 27, 2013, 08:14:01 AM)