បណ្តាញបញ្ញវន្តខ្មែរ
Cambodia Academic Network (CAN) - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
8
Total Posts:
43
Total Topics:
30
Total Categories:
6
Users Online:
4
Most Online:
224 - March 27, 2013, 08:14:01 AM
Online Today:
8
Average registrations per day:
21.90
Average posts per day:
0.07
Average topics per day:
0.06
Total Boards:
19
Latest Member:
Pheak
Average online per day:
8.43
Male to Female Ratio:
1:1

Top Topic Starters


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2020 4 8 0 53
September 2020 0 0 0 13
August 2020 0 0 0 11
July 2020 1 1 0 12
June 2020 0 1 0 53
May 2020 0 1 0 28
April 2020 1 1 0 38
March 2020 1 1 0 34
February 2020 0 0 0 14
January 2020 1 3 0 16
* 2019 2 7 0 14
December 2019 1 6 0 9
November 2019 0 0 0 14
October 2019 1 1 0 10
September 2019 0 0 0 10
August 2019 0 0 0 10
July 2019 0 0 0 11
June 2019 0 0 0 7
May 2019 0 0 0 12
April 2019 0 0 0 13
March 2019 0 0 0 7
February 2019 0 0 0 9
January 2019 0 0 0 8
* 2018 27 27 0 10
December 2018 0 0 0 6
November 2018 0 0 0 5
October 2018 0 0 0 5
September 2018 0 0 0 5
August 2018 0 0 0 6
July 2018 0 0 0 7
June 2018 0 0 0 6
May 2018 1 1 0 6
April 2018 25 25 0 6
March 2018 0 0 0 10
February 2018 0 0 0 7
January 2018 1 1 0 8
* 2017 11 25 0 20
December 2017 1 1 0 8
November 2017 1 1 0 8
October 2017 2 2 0 18
September 2017 1 1 0 8
August 2017 0 0 0 6
July 2017 1 1 0 5
June 2017 2 16 0 14
May 2017 0 0 0 7
April 2017 0 0 0 20
March 2017 0 0 0 7
February 2017 3 3 0 8
January 2017 0 0 0 8
* 2016 3 3 5250 55
December 2016 1 1 0 7
November 2016 2 2 12 6
September 2016 0 0 179 8
August 2016 0 0 256 19
July 2016 0 0 412 14
June 2016 0 0 231 36
May 2016 0 0 278 47
April 2016 0 0 424 49
March 2016 0 0 1722 47
February 2016 0 0 876 55
January 2016 0 0 860 32
* 2015 0 0 27073 24
December 2015 0 0 2114 19
November 2015 0 0 3759 16
October 2015 0 0 4558 17
September 2015 0 0 4257 20
August 2015 0 0 1884 17
July 2015 0 0 2042 19
June 2015 0 0 1076 16
May 2015 0 0 1095 15
April 2015 0 0 1380 14
March 2015 0 0 1780 23
February 2015 0 0 1449 15
January 2015 0 0 1679 24
* 2014 1 1 12989 50
December 2014 0 0 2109 17
November 2014 0 0 903 18
October 2014 0 0 1141 16
September 2014 0 0 1642 15
August 2014 0 0 1183 19
July 2014 0 0 1061 24
June 2014 0 0 745 13
May 2014 0 0 708 19
April 2014 0 0 846 23
March 2014 0 0 641 22
February 2014 1 1 855 50
January 2014 0 0 1155 19
* 2013 126 130 14789 224
December 2013 0 0 1504 21
November 2013 5 5 2605 27
October 2013 1 1 1751 14
September 2013 1 1 1680 14
August 2013 0 1 1648 14
July 2013 1 1 2003 16
June 2013 1 1 934 12
May 2013 2 3 995 22
April 2013 2 2 831 16
March 2013 113 115 838 224