បណ្តាញបញ្ញវន្តខ្មែរ
Cambodia Academic Network (CAN) - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
8
Total Posts:
28
Total Topics:
24
Total Categories:
6
Users Online:
1
Most Online:
224 - March 27, 2013, 08:14:01 AM
Online Today:
3
Average registrations per day:
27.75
Average posts per day:
0.09
Average topics per day:
0.08
Total Boards:
19
Latest Member:
Pheak
Average online per day:
8.46
Male to Female Ratio:
1:1

Top Topic Starters


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2019 0 0 0 9
February 2019 0 0 0 9
January 2019 0 0 0 8
* 2018 27 27 0 10
December 2018 0 0 0 6
November 2018 0 0 0 5
October 2018 0 0 0 5
September 2018 0 0 0 5
August 2018 0 0 0 6
July 2018 0 0 0 7
June 2018 0 0 0 6
May 2018 1 1 0 6
April 2018 25 25 0 6
March 2018 0 0 0 10
February 2018 0 0 0 7
January 2018 1 1 0 8
* 2017 11 25 0 20
December 2017 1 1 0 8
November 2017 1 1 0 8
October 2017 2 2 0 18
September 2017 1 1 0 8
August 2017 0 0 0 6
July 2017 1 1 0 5
June 2017 2 16 0 14
May 2017 0 0 0 7
April 2017 0 0 0 20
March 2017 0 0 0 7
February 2017 3 3 0 8
January 2017 0 0 0 8
* 2016 3 3 5250 55
December 2016 1 1 0 7
November 2016 2 2 12 6
September 2016 0 0 179 8
August 2016 0 0 256 19
July 2016 0 0 412 14
June 2016 0 0 231 36
May 2016 0 0 278 47
April 2016 0 0 424 49
March 2016 0 0 1722 47
February 2016 0 0 876 55
January 2016 0 0 860 32
* 2015 0 0 27073 24
December 2015 0 0 2114 19
November 2015 0 0 3759 16
October 2015 0 0 4558 17
September 2015 0 0 4257 20
August 2015 0 0 1884 17
July 2015 0 0 2042 19
June 2015 0 0 1076 16
May 2015 0 0 1095 15
April 2015 0 0 1380 14
March 2015 0 0 1780 23
February 2015 0 0 1449 15
January 2015 0 0 1679 24
* 2014 1 1 12989 50
December 2014 0 0 2109 17
2014-12-01 0 0 28 11
2014-12-02 0 0 52 12
2014-12-03 0 0 62 8
2014-12-04 0 0 66 11
2014-12-05 0 0 58 10
2014-12-06 0 0 50 10
2014-12-07 0 0 43 16
2014-12-08 0 0 77 12
2014-12-09 0 0 59 12
2014-12-10 0 0 52 16
2014-12-11 0 0 71 11
2014-12-12 0 0 64 14
2014-12-13 0 0 79 11
2014-12-14 0 0 22 9
2014-12-15 0 0 69 9
2014-12-16 0 0 88 10
2014-12-17 0 0 106 12
2014-12-18 0 0 83 12
2014-12-19 0 0 77 16
2014-12-20 0 0 87 12
2014-12-21 0 0 130 10
2014-12-22 0 0 103 11
2014-12-23 0 0 92 14
2014-12-24 0 0 86 15
2014-12-25 0 0 63 14
2014-12-26 0 0 60 11
2014-12-27 0 0 62 16
2014-12-28 0 0 45 11
2014-12-29 0 0 58 11
2014-12-30 0 0 62 11
2014-12-31 0 0 55 17
November 2014 0 0 903 18
October 2014 0 0 1141 16
September 2014 0 0 1642 15
August 2014 0 0 1183 19
July 2014 0 0 1061 24
June 2014 0 0 745 13
May 2014 0 0 708 19
April 2014 0 0 846 23
March 2014 0 0 641 22
February 2014 1 1 855 50
January 2014 0 0 1155 19
* 2013 126 130 14789 224
December 2013 0 0 1504 21
November 2013 5 5 2605 27
October 2013 1 1 1751 14
September 2013 1 1 1680 14
August 2013 0 1 1648 14
July 2013 1 1 2003 16
June 2013 1 1 934 12
May 2013 2 3 995 22
April 2013 2 2 831 16
March 2013 113 115 838 224